Algemene voorwaarden

Definities

    Noorderinzicht: Noorderinzicht.nl, gevestigd te Kollum onder KvK nr. 65931564.

    Klant: degene met wie Noorderinzicht een overeenkomst is aangegaan.

    Partijen: Noorderinzicht en klant samen.

    Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Noorderinzicht. 
 2.     Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3.     Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1.     Aanbiedingen en offertes van Noorderinzicht zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2.     Een aanbod of offerte is maximaal vier weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3.     Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan kan het aanbod of de offerte vervallen.
 4.     Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

 1.     Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Noorderinzicht zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2.     Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Noorderinzicht slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1.     Alle prijzen die Noorderinzicht hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2.     Alle prijzen die Noorderinzicht hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Noorderinzicht te allen tijde wijzigen.
 3.     Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Noorderinzicht niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4.     De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 5.     Noorderinzicht kan diensten aanbieden op basis van ‘no cure no pay’.
 6.     In het geval van ‘no cure no pay’ ontstaat de betalingsverplichting voor de klant op het moment dat het overeengekomen resultaat is behaald.

Betalingsverplichting

Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Indien na het verstrijken van deze termijn door Noorderinzicht nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met ten minste 2%. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, advocaten en deurwaarders gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtenlijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 115,– Euro.

Periodieke betalingen

Noorderinzicht heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

Opschorting

Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door Noorderinzicht binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

 Gevolgen niet tijdig betalen

 1.     Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Noorderinzicht gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2.     Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Noorderinzicht.
 3.     De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4.     Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Noorderinzicht zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5.     In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Noorderinzicht op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6.     Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Noorderinzicht, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Noorderinzicht te betalen.

Recht van reclame

 1.     Zodra de klant in verzuim is, is Noorderinzicht gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2.     Noorderinzicht roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3.     Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Noorderinzicht, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4.     De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1.     Noorderinzicht kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Noorderinzicht heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2.     De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Noorderinzicht.
 3.     Noorderinzicht is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Noorderinzicht te verrekenen met een vordering op Noorderinzicht.

Eigendomsvoorbehoud

 1.     Noorderinzicht blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Noorderinzicht op grond van wat voor met Noorderinzicht gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2.     Tot die tijd kan Noorderinzicht zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3.     Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4.     Indien Noorderinzicht een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Noorderinzicht het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Eigendom bij Noorderinzicht

Zolang geen nadere afspraken tussen Noorderinzicht en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door Noorderinzicht aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zoals materialen, lithografieën, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, ontwerpen, plannen en concepten e.d., blijven deze eigendom van Noorderinzicht.

Van deze zaken zal, op de binnen Noorderinzicht aanwezige gebruikelijke informatiedragers, gedurende onbepaalde tijd een duplicaat worden bewaard met de zorg van een goed bewaarder. De opdrachtgever draagt alle risico’s ten aanzien van de bedoelde zaken. Mochten er door technische oorzaken zaken verloren gaan, dan kan Noorderinzicht daar niet voor verantwoordelijk worden gesteld. Er kan op verzoek van de opdrachtgever door Noorderinzicht een nieuw model vervaardigd worden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Noorderinzicht de vrijheid om het ontwerp en/of het concept, te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Levering 

 1.     Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2.     Levering vindt plaats bij Noorderinzicht, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3.     Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4.     Indien de overeengekomen bedragen niet, of niet op tijd worden voldaan, heeft Noorderinzicht het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5.     Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Noorderinzicht kan tegenwerpen.

Levertijd

 1.     De door Noorderinzicht opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2.     De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan Noorderinzicht door Noorderinzicht schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 3.     Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Noorderinzicht niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1.     Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Noorderinzicht niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2.     Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Noorderinzicht, bij gebreke waarvan Noorderinzicht niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

 1.     De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
 2.         geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 3.         zaken van Noorderinzicht die bij de klant aanwezig zijn
 4.         zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd 
 5.     De klant geeft op eerste verzoek van Noorderinzicht de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring

 1.     Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2.     Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1.     Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Noorderinzicht enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 2.     De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3.     De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4.     Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

 1.     Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 2.         ruilen vindt plaats binnen 30 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
 3.         het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
 4.         het product is nog niet gebruikt
 5.     Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen en Op maat gemaakt kunnen niet worden geruild.

Uitvoering van de overeenkomst

 1.     Noorderinzicht voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2.     Noorderinzicht heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3.     De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4.     Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Noorderinzicht tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5.     Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Noorderinzicht tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant. 

Informatieverstrekking door de klant

 1.     De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Noorderinzicht. 
 2.     De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3.     Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Noorderinzicht de betreffende bescheiden.
 4.     Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Noorderinzicht redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

 1.     De overeenkomst tussen Noorderinzicht en de klant wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2.     Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 3.     Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Noorderinzicht schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst voor onbepaalde tijd

 1.     De klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 2.     Een consument heeft het recht een overeenkomst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Intellectueel eigendom

 1.     Noorderinzicht behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen­recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2.     De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Noorderinzicht (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1.     De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Noorderinzicht ontvangt geheim.
 2.     Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Noorderinzicht waarvan hij weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat  verspreiding ervan Noorderinzicht schade kan berokkenen.
 3.     De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4.     De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
 5.         die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
 6.         die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 7.     De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.  

Boetebeding

 1.     Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van Noorderinzicht een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2.     Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3.     Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Noorderinzicht waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Noorderinzicht tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Noorderinzicht geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1.     De klant dient een door Noorderinzicht geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2.     Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Noorderinzicht daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3.     Consumenten dienen Noorderinzicht uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4.     De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Noorderinzicht in staat is hierop adequaat te reageren.
 5.     De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6.     Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Noorderinzicht gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1.     De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Noorderinzicht.
 2.     Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Noorderinzicht ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Noorderinzicht een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Noorderinzicht verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Noorderinzicht

 1.     Noorderinzicht is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. 
 2.     Indien Noorderinzicht aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3.     Noorderinzicht is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4.     Indien Noorderinzicht aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5.     Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Noorderinzicht vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1.     De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Noorderinzicht toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2.     Is de nakoming van de verplichtingen door Noorderinzicht niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Noorderinzicht in verzuim is.
 3.     Noorderinzicht heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Noorderinzicht kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1.     In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Noorderinzicht in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Noorderinzicht kan worden toegerekend in een van de wil van Noorderinzicht onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Noorderinzicht kan worden verlangd.
 2.     Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3.     Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Noorderinzicht 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Noorderinzicht er weer aan kan voldoen.
 4.     Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5.     Noorderinzicht is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging algemene voorwaarden

 1.     Noorderinzicht is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2.     Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3.     Grote inhoudelijke wijzigingen zal Noorderinzicht zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4.     Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1.     Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Noorderinzicht.
 2.     Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
 3. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 4.     Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 5.     Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Noorderinzicht bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1.     Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2.     De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Noorderinzicht is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 augustus 2019.